Issue 6

Paglalakad sa Yogya

         BABALA SA PAGLALAKBAY – INDONESIA, United States Department of State, ika-10 ng Abril, 2003. Ang Babala sa Paglalakbay na ito ay inilabas para ipaalala sa mga mamamayan ng Estados Unidos ang mga kasalukuyang banta […]

Issue 6

Ang Halalan ay Parang Tubig

         Ang halalan ay parang tubig, hinahanap-hanap lamang tuwing wala Para sa higit na malaking bilang ng mga Pilipino na walang alaala sa buhay bago ang batas militar, ang halalan ay parang tubig: isang rekisito […]

Issue 5

Kababaihan, Islam, at ang Batas

         Hjh. Nik Noriani Nik Badlishah, editorIslamic Family Law and Justice for Muslim Women[Batas pangmag-anak ng Islam at katarungan para sa kababaihang Muslim]Malaysia / Sisters in Islam / 2003 Gender, Muslim Laws and Reproductive Rights[Kasarian, […]

Issue 4: Regional Economic Integration

Isang Pagtatasa sa Ekonomyang Pilipino

         Tinatalakay sa ulat na ito ang paikot-ikot at di-makayanang padron ng pag-unlad ng ekonomyang Pilipino, ang mga salik na tumutulak sa paikot-ikot na pagbulusok ng ekonomya, ang ambag ng iba’t ibang sektor at di […]

Issue 4: Regional Economic Integration

Mga Negosyong Malaysian Tsino: Sino ang Nakaraos sa Krisis?

         Sinusuri ng mga may-akda kung paano naapektuhan ng krisis pinansyal sa Asya ang mga negosyong pagmamay-ari ng Tsino sa Malaysia. Ipinapalagay nila na ang laki, sektor, utang, at dibersipikasyon ay mahahalagang mga salik sa […]

Issue 3: Nations and Stories

Tungo sa Reimbensyon ng Pambansang Historiograpiyang Indonesia

         Ang isang kalagayang relatibong malaya sa manipulasyong pulitikal ay masasabing kinakailangan para sa pag-unlad ng karamihan sa mga proyektong akademiko, laluna sa isang larangang napakadaling pasukin ng manipulasyon tulad ng pagsusulat ng kasaysayan.  Sa wakas […]

Issue 3: Nations and Stories

Ang Pagpapakahulugan sa Malaysia

         Cheah Boon KhengMalaysia: The Making of a Nation(Malaysia: Ang Paglikha ng Isang Bansa)Singapore / ISEAS / 2002 Farish A. NoorThe Other Malaysia: Writings on Malaysia’s Subaltern History(Ang Ibang Malaysia: Mga Sulatin Hinggil sa Kasaysayang […]

Issue 2: Disaster and Rehabilitation

Community Forest at ang Rural na Lipunang Thai

         Anan GanjanapanLocal Control of Land and Forest: Cultural Dimensions of Resource Management in Northern Thailand(Lokal na kontrol sa lupa at kagubatan: Mga dimensyong kultural ng pangangasiwa sa likas na kayamanan sa Hilagang Thailand)Chiang Mai […]

Issue 2: Disaster and Rehabilitation

Mga Bagong Direksyon sa Pag-aaral sa mga Rainforest ng Kanlurang Malesia

        Ang mga tropical rainforest sa Kanlurang Malesia (sa kanlurang bahagi ng Arkipelagong Malay) ay nasa sentro ng biodiversity sa mga ekosistemang terestyal ng Timog-silangang Asya. Ang mga mananaliksik na nagbibigay-pansin sa mga usapin ng yaman ng species—pinagmulan, mekanismo ng […]

Issue 2: Disaster and Rehabilitation

Iligal na Pagtotroso—Kasaysayan at Turo mula sa Indonesia

          Binabalikan sa papel na ito ang kasaysayan ng iligal na pagtotroso sa Indonesia at ang mga turo na maaaring mahalaw mula sa karanasang ito.  Mula 1999-2000, inilinaw ng ilang mahahalagang ulat ang kahulugan ng iligal […]

Issue 2: Disaster and Rehabilitation

Kasarian at ang Pangangasiwa sa mga Nature Reserve ng Biyetnam

         Tinangkang lutasin ng pamahalaang Biyetnames ang mga suliranin ng pagkasira ng kalikasan at paghihirap sa lalawigan sa pamamagitan ng paglikha ng mga nature reserve at pagpapatupad ng mga patakarang makatutulong sa mga pamayanan sa loob at […]

Issue 2: Disaster and Rehabilitation

Posible ba ang Pangmatagalang Pangangalaga sa Bakawan?

         Inilalahad sa papel na ito ang isang pag-aaral hinggil sa kakayahang institusyonal para sa pagpapatupad sa mga bakawan ng Biyetnam ng community-based natural resource management (CBNRM) o pangangalaga sa likas na kayamanan na nakabase sa pamayanan.  Ang […]

Issue 2: Disaster and Rehabilitation

Ekoturismo sa Biyetnam: Potensyal at Katotohanan

         Sa pagkakaroon nito ng 13,000 species ng flora at mahigit 15,000 species ng fauna, tatlong bagong-tuklas na malalaking species ng hayop, at country/world species ratio na 6.3%, ang Biyetnam ay isa sa labing-anim na bansa na mayroong pinakamataas […]

Issue 1

Ang Pagsasalokal ng Pulitika sa Thailand

         Pasuk Pongpaichi and Sungsidh PiriyarangsanCorruption and Democracy in Thailand(Katiwalian at demokrasya sa Thailand)Chiang Mai / Silkworm Books / 1994 Ruth McVey, patnugotMoney and Power in Provincial Thailand(Ang salapi at kapangyarihan sa mga probinsya ng […]

Issue 1

Ang Pagsusulat sa Reformasi

Amir Muhammad “Perforated Sheets,” isang kolum sa pahayagan (Butas-butas na papel) Kuala Lumpur / New Straits Times / 2 September 1998 – 3 February 1999 Sabri Zain Face Off: A Malaysian Reformasi Diary (1998–99) (Harapan: Isang talaarawang […]

Issue 1

Ang mga Maykapangyarihan at ang Estado

John T. Sidel Capital, Coercion, and Crime: Bossism in the Philippines (Ang kapital, pamumuwersa, at krimen: Ang bosismo sa Pilipinas) Stanford, U.S.A. / Stanford University Press / 1999 Patricio N. Abinales Making Mindanao: Cotabato and […]